Disclaimer

Dentsply en haar dochterondernemingen, (gezamenlijk de ‘Onderneming’). De Onderneming heeft redelijke inspanningen gedaan om nauwkeurige en up-to-date informatie op haar website te plaatsen. Echter, DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN DE ONDERNEMING DOET GEEN VERKLARINGEN OF GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF OVEREENSTEMMEND DAARMEE. DE ONDERNEMING GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VERVAT IN DE WEBSITE NIET ONDERBROKEN ZULLEN WORDEN OF FOUTLOOS ZULLEN WERKEN OF DAT DE WEBSITE OF DE SERVER DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. Alle gebruikers gaan ermee akkoord dat het gebruik van deze website en de inhoud plaatsvindt op eigen risico.

Noch de Onderneming of enige andere partij betrokken bij het ontwikkelen, produceren of leveren van deze website zal op welke wijze dan ook aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse, incidentele, gevolg-, onrechtstreekse of strafrechtelijke schade, die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van deze website door u of uit het feit dat u niet in staat bent de website te gebruiken, of uit enigerlei fouten of nalatigheden in de inhoud.

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die onderhouden worden door derden die niet gecontroleerd worden door de Onderneming. Dergelijke links worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van gebruikers van deze website. De Onderneming aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites en doet geen uitspraken over de accuraatheid of de volledigheid van enigerlei informatie op dergelijke sites, en ze aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade of letsels van welke aard dan ook die voortvloeien uit dergelijke inhoud of informatie.

Verplichte informatie

De productinformatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door Nederlandse ingezetenen. De verspreiding van deze informatie kan onderworpen zijn aan verschillende medische en wettelijke regelgevingen in andere landen. Deze informatie wordt uitsluitend aan het publiek beschikbaar gesteld voor educatieve doeleinden; ze mag niet gebruikt worden voor het diagnosticeren of behandelen van een gezondheidsprobleem of ziekte. Ze is niet bedoeld om de raadpleging van een erkende zorgverlener te vervangen. De Onderneming kan geen ongevraagde e-mails beantwoorden waarin om persoonlijk medisch advies verzocht wordt; gelieve uw zorgverlener te raadplegen.

Vragen en opmerkingen

De Onderneming verwelkomt vragen en opmerkingen van de bezoekers van deze site. Alle communicatie of informatie die door een bezoeker via e-mail verstuurd wordt naar een door de Onderneming gesponsorde website of naar de Onderneming, waaronder vragen, opmerkingen, gegevens, ideeën of knowhow, wordt echter geacht niet vertrouwelijk te zijn, en wordt eigendom van de Onderneming, zonder dat de verstrekker ervan hiervoor recht heeft op een vergoeding. De Onderneming zal geen verplichting van welke aard ook hebben in verband met dergelijke informatie en kan, zonder beperking, alle of een deel van dergelijke informatie reproduceren, publiceren of aan anderen distribueren, voor welk doel dan ook. De Onderneming mag dergelijke ideeën, concepten, knowhow, technieken of uitvindingen die erin vervat zitten gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, fabricage en marketing van producten en diensten.