Intellectuele eigendomsrechten

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt) vindt u de voorwaarden waaronder u onze website mag gebruiken als gast of als geregistreerde gebruiker (‘Gebruiksvoorwaarden’). Gelieve aandachtig deze gebruiksvoorwaarden te lezen voordat u de website gebruikt. Door het gebruik van onze website geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en dat u deze zult naleven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve dan onze website niet te gebruiken.

Het downloaden en het gebruik van digitale geluids- en/of videothema’s van deze website is onderworpen aan onze Podcast-licentievoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze gebruiksvoorwaarden en de Podcast-licentievoorwaarden gelden deze gebruiksvoorwaarden.

Informatie over ons

Deze website wordt beheerd door Dentsply Benelux (‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’). Wij zijn een besloten vennootschap geregistreerd in Nederland onder KvK nummer: 27088755. Ons kantoor is gevestigd aan de Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer, Nederland. Onze wereldwijde locaties zijn te vinden op www.dentsplyih.com. Ons btw-nummer voor Nederland is NL003867201B01 en voor België BE0894744727.

Disclaimer

Hoewel we redelijke zorg besteed hebben aan het samenstellen van deze website, zijn wij niet verantwoordelijk voor enigerlei acties van een persoon of organisatie, ongeacht of deze rechtstreeks of onrechtstreeks steunen op of voortvloeien uit informatie die aanwezig is op of toegankelijk is via deze website en ongeacht of dergelijke informatie door ons of een derde partij wordt verstrekt. Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als het geven van advies of het doen van een aanbeveling en men kan zich niet verlaten op deze website als basis voor welke beslissing of handeling dan ook.
Als gevolg van de voortdurende medische vooruitgang en ontwikkelingen is het mogelijk dat de informatie op deze website niet altijd volledig up-to-date is. Om deze reden wordt dergelijke informatie verstrekt ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ en ‘ZOALS HET IS’. WE GEVEN GEEN GARANTIES, DOEN GEEN UITSPRAKEN EN DOEN GEEN TOEZEGGINGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, OVER ENIGERLEI INHOUD VAN DEZE WEBSITE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE TIJDIGHEID, ACTUALITEIT, JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DERGELIJKE INHOUD OF TOT HET FEIT DAT DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VERKREGEN ZOUDEN WORDEN FOUTLOOS OF BETROUWBAAR ZIJN). U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de informatie die verkregen of gedownload werd van of via deze website zal plaatsvinden naar eigen inzicht en op uw eigen risico. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, in welk geval het bovenstaande niet van toepassing is in dergelijke jurisdicties.

Medische informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor zaakkundig medisch advies en wij kunnen geen ongevraagde e-mails met betrekking tot persoonlijke gezondheidsproblemen beantwoorden. Informatie over de producten op deze website kan per land verschillen. Patiënten en zorgverleners dienen bij lokale medische instanties en regelgevende overheden de informatie in te winnen die relevant is voor hun land. RAADPLEEG EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER IN VERBAND MET ENIGERLEI SPECIFIEK PROBLEEM OF SPECIFIEKE AANGELEGENHEID WAAROVER DEZE WEBSITE INFORMATIE GEEFT ALVORENS ACTIES TE ONDERNEMEN.

Onze aansprakelijkheid

Voor zover door de wet toegestaan sluiten wij, andere leden van de Dentsply Groep (zoals hierboven omschreven) en met ons verbonden derde partijen uitdrukkelijk het volgende uit:

  • alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anders mogelijk besloten zouden liggen in het geschreven recht (statute law), het gemeen recht (common law) of het de beginselen van billijkheid (law of equity); en 
  • iedere aansprakelijkheid voor directe schade, indirect schade of gevolgschade of schade geleden door gebruikers in verband met onze website of met het gebruik daarvan, het niet kunnen gebruiken daarvan, of de gevolgen van het gebruik van onze website, de daaraan gekoppelde websites en het daarop geplaatste materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) gederfde inkomsten of opbrengsten, (ii) gederfde omzet, (iii) gederfde winst of gemiste contracten, (iv) gemiste verwachte besparingen, (v) verlies van gegevens, (vi) verlies van goodwill, (vii) verspilde management- of kantoortijd, ongeacht of dit veroorzaakt is door een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien deze te voorzien waren. 

Het voorafgaande laat onverlet onze aansprakelijkheid in het geval van overlijden of letselschade als gevolg van onze nalatigheid, evenals onze aansprakelijkheid in het geval van bedrieglijke of misleidende voorstelling met betrekking tot fundamentele zaken en elke andere aansprakelijkheid die op grond van het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Wij garanderen niet dat de functies op deze website niet onderbroken zullen worden of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten gecorrigeerd zullen worden, of dat deze website of de server dat deze beschikbaar maakt vrij van virussen of bugs is.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van deze website, met inbegrip van maar niet limitatief, alle in de website en in de algemene ‘look and feel’ van de website opgenomen documenten, bestanden, teksten, beelden, geluidsbestanden, podcasts, videobestanden, flash tutorials, afbeeldingen, apparaten en code, zijn eigendom van Dentsply, zijn dochterondernemingen (zoals hieronder beschreven) of zijn dienstverleners. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten en verdragen. Al zulke rechten zijn voorbehouden.

U hebt het recht om één kopie te maken en om uittreksels of documenten van deze website af te drukken (behalve in geval van inhoud die eigendom is van een derde partij en als dusdanig geïdentificeerd is) voor uw niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat een dergelijke kopie of uittreksel alle erin vermelde auteursrechtelijke of eigendomsrechtelijke vermeldingen en disclaimers bevat. Alle namen, logo's en handelsmerken van Dentsply mogen niet gebruikt of gereproduceerd worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Anders dan zoals uitdrukkelijk hierboven vermeld is de reproductie van een deel van of heel de inhoud van deze website in welke vorm dan ook verboden, met inbegrip van framing, het creëren van een afgeleid werk op basis van deze website en of de inhoud ervan, het integreren in andere websites, elektronische zoeksystemen of publicaties. U mag geen diagrammen, foto’s, video- of geluidopnames of afbeeldingen los van de begeleidende tekst gebruiken. Er mogen geen links naar deze website in een andere website opgenomen worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij kunnen niet garanderen dat u enig recht heeft om de door derden in eigendom hebbende inhoud te gebruiken die beschikbaar is op deze website en u moet de toestemming van deze derde partij krijgen alvorens dergelijke inhoud te gebruiken of te downloaden. Inhoud die auteursrechtelijk is beschermd en naamsvermeldingen van auteurs of vermelde aanduidingen van auteursrecht mogen niet worden gewijzigd zonder verkrijging van de voorafgaande toestemming van de betrokkenen.

Met uitzondering van de beperkte toestemming zoals hierboven uiteengezet, kan niets op deze website worden opgevat als het verlenen van enig ander recht of licentie.

Alle productnamen waarnaar op deze website wordt verwezen zijn handelsmerken van Dentsply of zijn dochterondernemingen, met uitzondering van die merken die zijn aangeduid als eigendom van andere bedrijven en waarbij alle rechten zijn voorbehouden.

Recht om informatie te gebruiken die verstrekt wordt door de gebruiker

Indien u materiaal aanbiedt voor opname op deze website (met inbegrip van, zonder beperking, persoonlijke informatie, knowhow, opmerkingen, ideeën, vragen, technieken, abstracts en dergelijke), dan stemt u ermee in (i) dat dergelijk materiaal niet vertrouwelijk geacht wordt, (ii) dat dergelijk materiaal eigendomvrij geacht wordt en (iii) dat aan ons wordt toegekend een onherroepelijke, wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om al of een deel van dergelijk materiaal te gebruiken, openbaar te maken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, openbaar weer te geven en te vertalen voor elke doelstelling dan ook en zonder beperking. Wij behouden ons het recht voor om, volledig naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, enig materiaal te verwijderen of te wissen dat u aanbiedt voor opname op deze website. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan elke derde partij die beweert dat enig door u gepost of naar onze website geüpload materiaal een schending is van haar intellectuele eigendomsrechten, of van haar recht op privacy.

Virussen, hacking en andere strafbare feiten

U mag onze website niet misbruiken door er bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is op te plaatsen. U mag niet proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die verbonden is met onze website. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval. We zullen elke van dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen mee te delen. In het geval van een dergelijke schending zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd worden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan besmetten ten gevolge van uw gebruik van onze website of door het feit dat u materiaal van onze website of van enige andere website waarnaar onze website een link vermeldt, downloadt. In overeenstemming met goed computergebruik, wordt u geadviseerd om al het materiaal en/of alle inhoud die u op de website raadpleegt of van deze website downloadt te controleren op virussen door gebruik van een in de handel verkrijgbare, up-to-date virusscanner.

Websites en inhoud van derden

Deze website kan inhoud van derden (bijv. artikelen, beeldbibliotheken, data feeds of abstracts) bevatten en kan ook hyperlinks naar internetsites van derden bevatten. Wij verstrekken dergelijke inhoud van derden en links aan als service aan onze gebruikers. Links worden enkel verstrekt voor uw informatie. Wij hebben geen controle over een website of content van derden waarnaar op deze website verwezen wordt, die vanaf deze website geraadpleegd wordt of die op deze website beschikbaar is en daarom onderschrijven of steunen wij dergelijke websites of inhoud van dergelijke partijen of de beschikbaarheid van dergelijke websites niet, doen wij dienaangaande geen aanbevelingen en aanvaarden wij dienaangaande op geen enkele andere wijze enige verantwoordelijkheid. Zo aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige bewering dat enige inhoud van derde (ongeacht of deze op deze of een andere website is gepubliceerd) een inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van enige persoon en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige informatie of mening op dergelijke website of in dergelijke inhoud van derden.  

Wijzigingen in deze website

Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze website of deze juridische kennisgeving op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Eventuele wijzigingen in deze juridische kennisgeving worden van kracht vanaf de volgende keer dat u deze website bezoekt. In afwijking van het bovenstaande, zijn wij niet verplicht om deze website actueel te houden.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alleen de Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd in verband met enige vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze website, hoewel we het recht behouden om stappen tegen u te ondernemen voor een overtreding van deze voorwaarden in uw land van verblijf of in enig ander relevant land. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Nederlandse wet.

Contact met ons opnemen?

U kunt contact met ons opnemen via Contactgegevens

Verwijzingen naar ‘Dentsply IH AB’ en ‘Groep’ zijn verwijzingen naar Dentsply en zijn dochterondernemingen. In deze gebruiksvoorwaarden betekent ‘dochterondernemingen’: elke vennootschap of andere zakelijke entiteit die van tijd tot tijd zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met Dentsply en voor de doelstellingen van deze definitie betekent ‘controle’ de directe en indirecte eigendom van (i) vijftig procent (50%) of meer van de stemrechtverlenende aandelen of stemrechten in dergelijke vennootschap of andere entiteit; of (ii) vijftig procent (50%) of meer van het belang in de winst of de inkomsten in geval van een andere zakelijke entiteit dan een vennootschap; of (iii) in het geval van een partnerschap, elk vergelijkbaar belang in de algemene partner.

 

Neem contact met ons op